Förvärvsarbetande - 16 procent arbetar i fristående verksamhet

375 000 personer arbetar i förskola och skola i Sverige. Av alla förvärvsarbetande i de olika skolformerna arbetar närmare 60 000 (16 procent) i en fristående verksamhet. Störst är andelen i den yrkesinriktade gymnasieskolan, 34 procent.[i]

  Offentlig Fristående
Förskolor 100 498 24 823
Grundskolor 169 785 23 719
Grundsärskolor 2 915 484
Gymnasieskolan (studief.) 31 265 5 920
Gymnasieskolan (yrkesinr.) 8 669 4 490
Gymnasiesärskolor 1 502 193
Andra gymnasieskolor 1 120 13
TOTALT 315 754 59 642

Antal förvärvsarbetande inom skola 2014 (RAMS SCB, 2016).

Behörighet – krav på lärarlegitimation

I fristående skolor går det färre elever per lärare än i kommunala skolor i de låga årskurserna och fler i de högre.[ii] För alla årskurser i grundskolan sammanlagt så går det 13,2 elever per lärare i fristående skolor. I kommunala skolor är motsvarande siffra 12,1. Det är i stort sett samma siffror som för 10 år sedan.[iii]

I ett internationellt perspektiv har Sverige i högre lärartäthet än genomsnittet. I låg- och mellanstadiet hade Sverige 2012 11,7 elever per lärare. OECD-genomsnittet var 15,8. För högstadiet var siffrorna 12,3 för Sverige och 13,8 för OECD. [iv]

Efter att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökade i svenska skolor mellan fram till 2013/14 har den minskat något de senaste åren. Det är en större andel examinerade lärare i kommunala grundskolor, 86,8 procent jämfört med 72,0 procent i fristående skolor.[v]

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. (Skolverket/Siris, 2016).

I gymnasieskolan är andelen i kommunala skolor 82,8 procent, i landstingsdrivna skolor 67,9 procent och i fristående skolor 69,6 procent.[vi]

Från och med 1 juli 2015 gäller legitimations-krav (2018 för särskolan). För legitimation krävs lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen visar vilka skolformer, årskurser och ämnen läraren är behörig att undervisa i. Vissa lärare är undantagna kravet på legitimation, bl.a. lärare i yrkesämnen och modersmål.[vii]

Lärares löner - högre ingångslöner hos enskilda huvudmän

Unga lärare i fristående skolor har i genomsnitt högre lön än de i kommunala skolor. Grundskollärare i åldern 18-24 år hade 2015 i genomsnitt en månadslön på 23 800 kronor om de jobbade i fristående skola och 21 400 om de jobbade kommunalt. De äldsta lärarna hade något högre genomsnittlig lön i kommunala skolor. Lärare i åldern 60-64 år i kommunala skolor hade i genomsnitt 33 000 kronor och i fristående skolor 30 900 kronor.[viii]

 

Förskollärare

Grundskollärare

Gymnasielärare

 

Fristående

Kommunal

Fristående

Kommunal

Fristående

Kommunal

18-24 år

iu

20 800

23 800

21 400

iu

22 600

25-29 år

27 200

25 200

27 200

26 100

29 400

27 400

30-34 år

27 600

26 500

29 100

28 100

29 600

30 100

35-39 år

28 300

27 200

29 700

29 700

30 800

31 700

40-44 år

29 500

28 000

30 700

31 000

31 900

33 100

45-49 år

29 300

28 500

 30 500

31 200

32 100

33 500

50-54 år

30 400

29 000

29 900

31 500

34 100

34 100

55-59 år

29 700

29 400

29 900

32 200

iu

35 100

60-64 år

29 700

29 500

30 900

33 000

iu

35 600

65-66 år

iu

28 800

iu

30 200

iu

35 800

Genomsnittlig månadslön 2015 efter yrke och ålder  (Lönestrukturstatistik SCB, 2016), iu= ingen uppgift.

Genomsnittlig månadslön för grundskollärare 2015 (Lönestrukturstatistik SCB, 2016). För lärare 65-66 år i fristående skolor finns ingen uppgift.

För gymnasielärare finns ingen jämförbar uppgift för de allra yngsta lärarna, men lärare som är 25-29 år har en genomsnittlig månadslön på 29 400 kronor i fristående skolor och 27 400 i kommunala skolor. Något äldre lärare har högre lön i kommunala skolor. För de allra äldsta finns inga siffror att jämföra.[ix]

Förskollärare har genomgående högre lön i fristående verksamheter. De yngsta förskollärarna tjänade 2 000 kronor mer i fristående förskolor, medan lönen var mer lika för de äldsta.[x]

Lärares ålder - yngre lärare i fristående verksamheter

Fristående förskolor och skolor har yngre lärare än kommunala skolor. I gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger är hälften av de anställda i fristående verksamheter under 40 år. I kommunerna är det 35 procent. 47 procent av lärarna i fristående gymnasieskolor är under 40 år, i kommunala skolor 29 procent..[xi]

Andel anställda i gruppen förskollärare/grundskol-lärare/fritidspedagoger som är under 40 år (2014). (Yrkesregistret SCB, 2016).


[i] Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB (2016). Uppgiften avser 2014.

[ii] Beställd utredning från Skolverket (2016).

[iii] Räknat som heltidstjänster. Skolverket/Siris (2016).

[iv] OECD. Education at a glance: OECD Indicators 2012 (Country Note, Sweden).

[v] Skolverket/Siris (2016).

[vi] Skolverket/Siris (2016).

[vii] För att få en lärar- eller förskollärarlegitimation krävs lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen krävs för att man ska få ansvara för undervisningen och sätta betyg, men också tillsvidareanställas som lärare och förskollärare. Lärare som är undantagna krav på legitimation är lärare i yrkesämnen, lärare i modersmål, lärare i fristående Waldorfskolor och lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning (läraren ska dock ha en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen och ha kompetens att undervisa på engelska). Även vissa speciallärare och specialpedagoger inom särskolan är undantagna kravet.

[viii] Lönestrukturstatistik för 2015, SCB (2016).

[ix] Lönestrukturstatistik för 2015, SCB (2016).

[x] Lönestrukturstatistik för 2015, SCB (2016).

[xi] Yrkesregistret, SCB (2014).