Rörelsemarginalen är 4,3 procent

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för företag som driver fristående skola var för 2013 4,3 procent. [1] För perioden 2008-2012 var marginalen i genomsnitt 5 procent. För tjänstesektorn som helhet ligger marginalen på 10 procent. Jämfört med andra branscher där, som för friskolor, personalkostnader är en stor del av nettoomsättningen (bemanningsbranschen, bevakningsbranschen och företagstjänste-branschen) är lönsamheten för friskolorna låg, om än något högre än bevakningsbranschen.[2]

Av det så kallade fria egna kapitalet, dvs den beskattade vinsten, delades knappt fem procent ut som aktieutdelning under perioden 2008-2012. Sektorn investerar också kraftigt i verksamheten. Investeringar som andel av det fria egna kapitalet är högre i friskolesektorn än i de tre andra branscherna under perioden 2008-2012. Under perioden 2008-2012 redovisade friskolesektorn totalt 531,6 miljoner i bolagsskatt.[3]

Period 2008-2012
Total nettoomsättning 14 017 mkr
Genomsnittlig rörelsemarginal 5 %
Aktieutdelning av fritt kapital 5 %
Total bolagsskatt 20,7 %
Antal anställda 19 671 st
Totalt antal bolag i granskningen 336 st

Friskoleföretagens ekonomi 2008-2012 (PWC, 2014).

Kostnader - lägre kostnader i fristående skolor

Jämfört med kommunala grundskolor hade fristående grundskolor i genomsnitt högre kostnader per elev för lokaler och inventarier, skolmåltider och läromedel, utrustning och bibliotek 2014. Kostnaderna för elevhälsa, undervisning och övriga kostnader var lägre. Jämfört med kommunala grundskolor var kostnaden per elev 4 procent lägre i fristående skolor. I kommunala grundskolor kostade en elev 95 000 kronor och i fristående skolor
91 600.[4]

Kostnader i grundskolan 2014 (Skolverket/Siris, 2016).

En elev i kommunal gymnasieskola kostade i genomsnitt 111 500 kronor 2014. Den genomsnittliga kostnaden per elev i fristående skolor var 98 100 kronor. Landstingen, som huvudsakligen erbjuder naturbruksutbildningar, hade 2014 en genomsnittlig kostnad på 198 500 kronor per elev.[5]

Kostnader i gymnasieskolan 2014 (Skolverket/Siris, 2016).

Effektivitet - lägre kostnad per betygspoäng i fristående skolor

Den genomsnittliga kostnaden per meritvärdespoäng i grundskolan är 431 kronor i kommunala grundskolor och 374 kronor i fristående grundskolor. I gymnasieskolan är kostnaden per betygspoäng 6 957 kronor i fristående skolor, 8 022 i kommunala skolor och 14 281 kronor i landstingsdrivna skolor.[6]


[1] Swedish Economic Forum Report 2015.

[2] Ekonomisk sammanställning av PWC 2014. Se friskola.se/ekonomifakta2014.

[3] Ekonomisk sammanställning av PWC 2014. Se friskola.se/ekonomifakta2014.

[4]Skolverket/Siris (2014). I övriga kostnader ingår alla kostnader som inte ingår i anda kostnadsslag t.ex. SYV-verksamhet, administration och kostnad för kompetensutveckling.

[5] Skolverket/Siris (2016)

[6] Egen beräkning enligt formel ”total kostnad 2014/genomsnittligt meritvärde 2014/15 (betygspoäng för gymnasieskolan)”.